Formy wsparcia organizacyjnego, metodycznego, merytorycznego i psychologiczno-pedagogicznego nauczycieli i szkół w obszarze doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lublinie w ramach podpisanej umowy z gminą na każdy rok kalendarzowy:

 

 1. warsztaty szkoleniowe w różnych przedmiotach nauczania;

 2. wspomaganie pracy szkolnych zespołów przedmiotowych i wychowawczych dla wszystkich poziomów kształcenia zgodnie z harmonogramem i potrzebami nauczycieli;

 3. materiały metodyczne dla uczestników form doskonalenia w obszarze tematyki spotkań oraz inne opracowane lub zebrane przez doradcę albo zespół nauczycieli;

 4. warsztaty, szkolenia i konsultacje dotyczące realizacji i monitorowania podstawy programowej;

 5. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli;

 6. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

 7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek

 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 9. wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w planowaniu pracy w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych, wnioski z nadzoru pedagogicznego raz ewaluacji zewnętrznej;

 10. wspieranie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i gimnazjum oraz egzaminów maturalnych i zawodowych;

 11. wspomaganie dyrektorów i nauczycieli w zakresie lepszej współpracy szkoły z rodzicami;

 12. konsultacje indywidualne i zespołowe;

 13. uczestnictwo w lekcjach otwartych prowadzonych przez doradców i ich analiza zgodnie z planem lekcji otwartych;

 14. obserwacja i omówienie lekcji prowadzonych przez nauczyciela – na wniosek nauczyciela lub dyrektora szkoły;

 15. opiniowanie metodycznej i merytorycznej pracy nauczyciela na podstawie prowadzonych lekcji i dokumentacji – na wniosek dyrektora szkoły;

 16. opiniowanie opracowań własnych nauczycieli, w tym: programów, przedsięwzięć, projektów, artykułów do publikacji;

 17. wspieranie nauczycieli na drodze awansu zawodowego;

 18. doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie aplikowania o środki finansowe z EFS;

 19. wspomaganie szkół w realizacji projektów edukacyjnych;

 20. szkolenia, konferencje i seminaria dla dyrektorów szkół i placówek oraz innych osób działających na rzecz oświaty oraz opracowanie i przekazanie materiałów pokonferencyjnych;

 21. szkolenia rad pedagogicznych – jedno szkolenie w roku na wybrany temat w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dla zespołu liczącego do 25 osób; w przypadku większej szkoły – 2 szkolenia w roku finansowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie;

 22. organizowanie grupy wsparcia wychowawczego dla nauczycieli i wychowawców;

 23. wspomaganie nauczycieli w organizowaniu konkursów dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli

 24. uczestnictwo w programach zewnętrznych organizowanych przez Centrum;

 25. przesyłanie do organu prowadzącego i do szkół wg wskazanego wykazu adresowego harmonogramu warsztatów szkoleniowych, materiałów informacyjnych oraz innych istotnych dla rozwoju edukacji;

 26. publikowanie artykułów przygotowanych przez nauczycieli;

 27. przesłanie do szkoły i do autora informacji o opublikowanym artykule;

 28. korzystanie z zasobów materiałów edukacyjnych i biblioteki Centrum;

 29. korzystanie z elektronicznej bazy portali edukacyjnych;

 30. prowadzenie dokumentacji doskonalenia, ewaluacji działań edukacyjnych, badań diagnostycznych dotyczących potrzeb doskonalenia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl