KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE PRACY SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie oferuje w roku szkolnym 2017/2018 wszystkim zainteresowanym szkołom, przedszkolom i placówkom oświatowym kompleksowe wspomaganie na bazie zdiagnozowanych potrzeb.

Cel kompleksowego wspomagania:

Celem kompleksowego wspomagania jest towarzyszenie dyrektorom i gronu pedagogicznemu w możliwie wielowymiarowej analizie aktualnej sytuacji, ukierunkowanej na projektowanie kompleksowych rozwiązań.

Osiągnięcie optymalnej realizacji założonych celów kompleksowego wsparcia wymaga pracy etapowej:

  • na wstępie oferujemy pomoc w diagnozie, dzięki niej podejmowane będą działania odpowiadające na konkretne potrzeby,
  • następnie eksperci Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie wraz z dyrektorem szkoły, przedszkola, placówki oświatowej i gronem pedagogicznym zaplanują zadania prowadzące do zaspokojenia potrzeb, opracowując harmonogram wdrożeniowy,
  • kolejnym krokiem będzie realizacja zadań i monitorowanie efektów, to etap merytorycznej pracy nad wdrażaniem rozwiązań, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych w formie szkoleń, warsztatów, konsultacji indywidualnych, konsultacji grupowych, e-learningu, samokształcenia, wymiany doświadczeń poprzez forum internetowe dostępne na stronie PCEiPPP w Lublinie www.centrum.pceippp.pl,
  • w końcowej fazie, w fazie podsumowania, analizowane będą rezultaty wdrożenia w odniesieniu do stopnia realizacji założonych celów, formułowane wnioski i rekomendacje na kolejny rok szkolny, jako kierunki do dalszego działania, które zostaną zawarte w opracowanym sprawozdaniu z realizacji kompleksowego wspomagania. Sprawozdanie zostanie zaprezentowane dyrektorowi oraz nauczycielom podczas spotkania podsumowującego proces wspomagania w danym roku szkolnym.

Założenia kompleksowego wspomagania:

  1. Czas trwania wspomagania obejmuje jeden rok szkolny z możliwością przedłużenia, jeśli placówka uzna takie działanie za zasadne i korzystne dla swojego projakościowego rozwoju.
  2. Istotą proponowanego wspomagania jest stosowanie form adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb i sprzyjających realizacji założonych celów oraz zaplanowanych zadań.
  3. Realizatorami wspomagania są doradcy metodyczni, specjaliści i eksperci PCEiPPP w Lublinie.
  4. Wspomaganie podlega ewaluacji w odniesieniu do realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów oraz kończy się wyznaczeniem kierunku dalszych działań.

Wierzymy, że tak przygotowany kompleksowy proces wspomagania przyniesie Państwu wymierne efekty i pozwoli osiągnąć wyznaczane przez Państwa cele, a nasza współpraca zaprocentuje sukcesami edukacyjnymi uczniów.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, konsultacji z naszymi specjalistami i korzystania z proponowanych form doskonalenia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl