Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach, w Bychawie i Poradnia Nr 7 w Lublinie są placówkami działajacymi w systemie oświaty, publicznymi a korzystanie z ich pomocy jest dobrowolne i bezpłatne.

Pod opieką Poradni pozostają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowe.  Opieką psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną objęte są również dzieci w wieku od 0 do 5 lat z rejonu działania poszczególnych poradni.

Zasadniczym celem działania poradni psychologiczno-pedagogicznych jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych.  Z usług poradni najczęściej korzystają:

 • dzieci, które mają trudności w nauce,
 • dzieci sprawiające trudności wychowawcze,
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna,
 • dzieci zdolne,
 • dzieci wychowujące się w trudnych warunkach rodzinnych,
 • uczniowie szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze, które bez orzeczeń kwalifikacyjnych poradni nie mogą przyjąć dzieci,
 • szkoły, które bez opinii poradni nie mogą odroczyć nauki, przyspieszyć obowiązku szkolnego czy indywidualizować wymagań edukacyjnych i zasad oceniania,
 • rady pedagogiczne, które proszą o zorganizowanie na terenie szkół zajęć profilaktycznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej,
 • rodzice i nauczyciele, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze.

Pomoc udzielana dzieciom, młodzieży i ich rodzicom obejmuje:

 • programy działań z zakresu profilaktyki dotyczącej promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,
 • interwencję nakierowaną na możliwie wczesne wykrywanie u dzieci zaburzeń rozwojowych oraz podejmowanie działań korekcyjno-kompensacyjnych,
 • bezpośrednią pracę z dzieckiem, stymulującą rozwój osobowości, ze szczególnym uwzględnieniem samopoznania, wiedzy o świecie, systemie wartości oraz ich urzeczywistnianiu,
 • pracę o charakterze korekcyjnym i terapeutycznym w oparciu o wszechstronną diagnozę możliwości rozwojowych dziecka, jego poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz struktury osobowości,
 • specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne np. terapia logopedyczna, socjoterapia zaburzeń emocjonalnych, więzi interpersonalnej itp.,
 • diagnozowanie i pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, stymulacja rozwoju zdolności i talentów.

W indywidualnych i zbiorowych formach prowadzone jest przez Poradnię doradztwo dla uczniów i rodziców w zakresie:

 • rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży,
 • dojrzałości szkolnej,
 • problemów dojrzewania,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • zapobiegania niepowodzeniom szkolnym
 • wyboru kierunku kształcenia zawodowego,
 • organizacji czasu wolnego,
 • rozwijania zdolności i zainteresowań,
 • zapobiegania uzależnieniom i innym patologiom.

Doradztwo i profilaktyka dla młodzieży, rodziców i nauczycieli prowadzone są metodami aktywizującymi w formie treningów umiejętności lub warsztatów oraz formami tradycyjnymi, takimi jak: konsultacje, prelekcje, pogadanki, wykłady czy spotkania klasowe.

Poradnie współpracują z instytucjami resortu zdrowia, pomocy społecznej, sprawiedliwości, samorządami lokalnymi oraz z różnymi organizacjami pozarządowymi, tworząc w naturalny sposób sieć współpracy profilaktyczno-wychowawczej.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl