Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach służy pomocą dzieciom i młodzieży od urodzenia do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, rodzicom, nauczycielom z rejonu gmin: Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów.
Tutaj może przyjść każdy - nie wartościujemy zgłaszanego problemu. Słuchamy uważnie każdego dziecka, rodzica i nauczyciela. Staramy się pomóc wskazując możliwe, najlepsze drogi rozwiązania trudnej sytuacji. Chcemy być przewodnikami lub po prostu towarzyszami na krętej ścieżce rozwoju każdego dziecka.
Źródłem naszej satysfakcji jest takie ukierunkowanie pracy rodziców i nauczycieli oraz wsparcie udzielone każdemu dziecku, które zmierza do osiągnięcia przez dziecko najwyższy możliwy dla niego poziom rozwoju.

ADRESACI NASZYCH DZIAŁAŃ

Pomoc Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach skierowana jest do dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami, np.:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy (dzieci od chwili narodzin)
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • niepełnosprawność ruchowa;
 • zagrożenie niepełnosprawnością spowodowane występowaniem różnorodnych chorób;
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego;
 • zaburzenia mowy i artykulacji;
 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (nieśmiałość, lęki, ADHD, zahamowanie emocjonalne, agresja);
 • trudności wychowawcze;
 • trudności w nauce (obniżone możliwości intelektualne, dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
 • mutyzm dziecięcy;
 • zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
 • moczenie nocne;
 • zaburzone relacje rówieśnicze, rodzinne;
 • sięganie po środki psychoaktywne, uzależnienia;
 • trudności w wyborze szkoły i zawodu;

ZADANIA PORADNI

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach wspomaga uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w niżej wymienionych formach:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna;
 • wydawanie opinii, orzeczeń oraz informacji;
 • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i neurologopedyczna;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • diagnoza i terapia SI;
 • integracja odruchów ustno-twarzowych wg. S. Masgutowej;
 • terapia ręki;
 • rehabilitacja ruchowa;
 • interwencja kryzysowa;
 • porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
 • spotkania szkoleniowe dla nauczycieli;
 • warsztaty dla rodziców;
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w okresie ferii i wakacji;
 • sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych;
 • sieć współpracy i samokształcenia logopedów oraz innych specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju;
 • grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu;
 • zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców prowadzone na terenie szkół i przedszkoli;
 • szkolenia i konsultacje dla nauczycieli;
 • zajęcia zawodoznawcze;
 • przesiewowe badania narządów zmysłów.

Każdą placówkę, grupę uczniów, rodziców, nauczycieli, a także każdą pojedynczą osobę traktujemy indywidualnie i z całą starannością pochylamy się nad jej potrzebami i problemami.
Pomoc, której udzielamy jest bezpłatna a korzystanie z niej jest dobrowolne. Obowiązuje nas tajemnica. Żaden rodzic czy nauczyciel nie powinien więc czuć skrępowania przychodząc do nas. Szanujemy każdego, kto się do nas zwraca. Doceniamy jego odwagę szukania pomocy i wsparcia w uczeniu i wychowaniu swoich dzieci lub wychowanków.

NASZ ZESPÓŁ

W skład zespołu pracowników poradni wchodzą psycholodzy, pedagodzy i logopeda. Poradnia zatrudnia osoby kompetentne, rzetelne, nieustannie podnoszące swoje umiejętności, otwarte i życzliwe. Naszą pasją jest praca nad tworzeniem środowiska przyjaznego dziecku, współpraca z rodzicami i nauczycielami a przede wszystkim pomoc dziecku w jego rozwoju. Jest to praca trudna, wymagająca, ale przynosząca wiele satysfakcji. Nic bowiem tak nie cieszy, jak obserwowanie rozwoju dziecka, jego postępów, towarzyszenie w budowaniu poczucia własnej wartości i szacunku do siebie i innych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl