Kinezjologia Edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu. Szczególnie popularna jest w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

   Nazwa – ,,Kinezjologia Edukacyjna” składa się ze słów: ,,Kinezjologia” (,,kinesis” - ruch, ,,logos” - nauka), tzn. nauka o strukturze i ruchu ciała, ich związku z funkcjonowaniem mózgu, prawidłach pracy ciała. ,,Edukacyjna”
(z łacińskiego ,,educare” - wychowywać, kształcić), co w danym kierunku oznacza poszukiwanie przez człowieka wiedzy o sobie, o wewnętrznych przeszkodach na drodze do rozwoju, o możliwościach i daniu nauki samemu sobie - sposobów i nawyków rozwinięcia ,,Ja”.

   Twórcą Kinezjologii jest amerykański pedagog, dr Paul Dennison. Opracowana przez niego metoda oparta jest na podstawach neurofizjologii i ma na celu wspomaganie nauczania i korygowanie dysfunkcji rozwojowych.

   Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, bo mózg nie jest narządem symetrycznym, a każda półkula ma inne zadania.

   Prawa półkula mózgu - jest to półkula odpowiedzialna za uczucia, prawdziwe wielowymiarowe uczenie się, ogólny ogląd, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą, intencje -czyli jest ona twórcza, emocjonalna, postrzegająca całość (,,widzi las zamiast pojedynczych drzew”- to z niej pochodzą pomysły, idee).

   Lewa półkula mózgowa (u osób praworęcznych)- odpowiada zaś za: myśli, analizę, przypisywanie faktów, widzenie szczegółów, percepcję czasu, kontrolę nad słowem, porozumiewanie się werbalne, pamięć krótką - czyli jest ona logiczna i postrzega poszczególne elementy (,,widzi drzewo zamiast lasu”- nie jest w stanie tworzyć nowych idei).

   Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul mózgowych dzieci jak i dorośli z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę, umiejętności. Brak równowagi między pracą obu półkul mózgowych zdaniem Dennisona, prowadzi do powstawania różnego rodzaju zakłóceń.

Zakłócenia te mogą powodować u dziecka problemy w nauce czytania i pisania, z koncentracją uwagi, z wyrażaniem własnych emocji. Paul Dennison twierdzi, że powstałe zaburzenia („blokady”) można zlikwidować poprzez ruch. Proponuje on szybkie, proste, bezpieczne, zależne od zadania ruchy (ćwiczenia fizyczne, techniki pracy z ciałem), które mają na celu zintegrowanie pracy obu półkul mózgowych i które przyniosą korzyść nie tylko dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce ale każdemu uczącemu się, który chce poprawić swą sprawność umysłową.

Ćwiczenia te wykonywane systematycznie przynoszą efekty w postaci:

  • poprawy koncentracji na wykonywanych zadaniach, poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • poprawy oddychania,
  • poprawy umiejętności szkolnych takich jak: wysławianie się, czytanie i rozumienie, liczenie, zapamiętywanie cyfr, słuchanie, formowanie myśli, pisanie - kaligrafia, literowanie, ortografia, twórcze pisanie,
  • zwiększania zdolności manualnych,
  • uaktywniania lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za umiejętności,
  • synchronizacji współpracy obu półkul mózgowych.
  • usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują.
  • pomagają w łagodzeniu stresów.

Ćwiczeniom towarzyszyć powinno zawsze wietrzenie pokoju oraz picie wody.

Jak wykorzystać tę metodę w pracy z własnym dzieckiem? Warto po prostu poświęcić tym ćwiczeniom 5-10 minut dziennie - przed wyjściem do szkoły, zanim dziecko usiądzie do odrabiania lekcji, zamiast oglądania telewizji.

Konkretne przykłady ćwiczeń można odnaleźć w pozycji ,,Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy Kinezjologii Edukacyjnej”- dr Carly Hannaford. Książka ta jest napisana językiem przystępnym dla przeciętnego czytelnika, a równocześnie oparta na badaniach naukowych.

mgr K. Dudziak-Plewik - pedagog

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl