W zakresie diagnozy:

 • badania psychologiczne,
 • badania pedagogiczne,
 • badania logopedyczne,
 • badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne,
 • badania przesiewowe słuchu i wzroku wg programu multimedialnego "Słyszę", "Widzę", "Mówię",
 • opiniowanie na podstawie badań diagnostycznych,
 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego,

W zakresie terapii:

pomoc indywidualna i grupowa

 • terapia zaburzeń mowy, w tym logorytmika,
 • terapia korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci ze sprzężonymi deficytami w rozwoju (złożone dysfunkcje), w tym dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - specjalne potrzeby edukacyjne,
 • pedagogiczne SOS; pomoc reedukacyjna dla dzieci z dużymi trudnościami w nauce szkolnej,
 • terapia dzieci moczących się i ich rodzin,
 • doraźna pomoc psychologiczna terapeutyczna w różnych przypadkach - interwencje kryzysowe (próby samobójcze, głębokie stany traumatyczne dzieci itp.); sesje psychologiczne - cykle spotkań w zależności od potrzeb (przypadki problemów adaptacyjnych w nowym środowisku, różne rodzaje i formy uzależnień itp.)
 • systemowa terapia rodzin
 • rewalidacja dzieci niepełnosprawnych, w tym ze złożoną niepełnosprawnością (ujęcie kompleksowe)
 • wczesne wspomaganie w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym (od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia obowiązku szkolnego przez dziecko),
 • ocena rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • wczesna rewalidacja dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • treningi EEG-Biofeedback

W zakresie profilaktyki:

Propozycja dotyczy przede wszystkim autorskich programów profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych z gotowymi scenariuszami, których Poradnia jest realizatorem. A są to m.in..

 • "Wśród Ludzi" - program profilaktyczno-wychowawczy uwzględniający problemy młodzieży gimnazjalnej
 • "Lubię siebie, przyjaźnię się z innymi" - dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, w koncentracji uwagi, integracji osobowości, umiejętności współdziałania w relacjach interpersonalnych, z trudnościami adaptacyjnymi w grupie,
 • "Między Misiem a Zeszytem" - program wyrównujący szanse edukacyjne małych dzieci,
 • "Skok wZwyż" - międzyporadniany program edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczy, adresowany do młodzieży z wyżu demograficznego, ich rodziców i nauczycieli, w celu wczesnego przeciwdziałania bezrobociu
 • "Skrzydła" - program skierowany do młodzieży rodzin dotkniętych problemem bezrobocia
 • zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla rodziców - opracowanie autorskie nakierowane na rozwijanie umiejętności wychowawczych i wsparcie w pełnieniu ról rodzicielskich,
 • warsztatowe formy grupowe z przeznaczeniem dla młodzieży, rodziców i nauczycieli (grupy wsparcia) ,
 • tematyczne spotkania psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zależności od potrzeb środowiska wychowującego.

W zakresie doradztwa zawodowego:

 • psychologiczne badania diagnostyczne w kierunku predyspozycji zawodowych, pomoc w planowaniu kariery zawodowej w oparciu o konsultacje specjalistyczne a także zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu (formy warsztatowe), ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej młodzieży gimnazjalnej; pomoc dla młodzieży i szkół z zakresu orientacji zawodowej.

Ponadto: porady, konsultacje, mediacje, interwencje kryzysowe w środowisku ucznia, działalność informacyjno-szkoleniowa.

Programy, o których mowa w ofercie, doczekały się nie tylko wielokrotnej realizacji, ale też różnych modyfikacji. Są programami znanymi i uznanymi w środowisku lokalnym i są wykorzystywane przede wszystkim jako narzędzie do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży, w różnego typu szkołach i we współpracy z samorządem lokalnym, w szczególności zaś we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl