OGÓLNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 1. Prawo zgłoszenia dziecka na badania w poradni mają:
  • nauczyciele – wychowawcy szkół i placówek, za zgodą rodzica – prawnego opiekuna, wniosek o badanie ze strony nauczyciela uzupełniony jest zwykle o opinię szkoły o uczniu
  • rodzice, którzy z różnych powodów chcą przebadać dziecko w poradni
  • uczniowie pełnoletni szkół różnych (na własną prośbę).
 2. Poradnia w porozumieniu z rodzicem – prawnym opiekunem dziecka ustala termin badania.
 3. Termin wpływu wniosku decyduje o terminie badania dziecka. Odstępstwo od tej zasady dotyczy przypadków „szczególnych”, którzy obsługiwani są poza kolejnością (np. badania w kierunku nauczania indywidualnego, ze względu na stan zdrowia).
 4. Rodzic, prawny opiekun ma prawo do odmowy proponowanej formy pomocy pośredniej (diagnoza) lub bezpośredniej pracy z dzieckiem.
 5. Pełna diagnoza dziecka w poradni może wymagać dokładnych badań specjalistycznych, w tym lekarskich.
 6. Na pisemny wniosek rodzica– prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia poradnia wydaje opinię pisemną o badanym dziecku lub udziela tylko porady na podstawie wyników badań.
 7. Opinię o dziecku w formie pisemnej rodzic (prawny opiekun, pełnoletni uczeń) może odebrać osobiście w sekretariacie poradni lub otrzyma ją drogą pocztową.
 8. Opinię pisemną poradnia wydaje w 2 egzemplarzach.
 9. Rodzic – prawny opiekun dziecka, uprawnieni do odbioru opinii, decydują o tym, czy opinia będzie przekazana do szkoły.
 10. Za zgodą rodzica – opiekuna prawnego, osób uprawnionych, opinia może być przekazana przez poradnię do szkoły w formie pisemnej lub ustnej.

PROCEDURA DOTYCZĄCA ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 1. Zgłoszenie odroczenia obowiązku szkolnego może pochodzić od rodzica (prawnego opiekuna) lub nauczyciela.
 2. Wymagana dokumentacja:
  • pełne badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wraz z obszernym wywiadem od rodzica (prawnego opiekuna),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w razie potrzeby,
  • opinia nauczyciela na temat funkcjonowania dziecka w klasie przedszkolnej.
 3. Szczegółowa informacja dla rodzica o dziecku na podstawie badań.
 4. Propozycje poradni dotyczące dalszych losów w zakresie edukacji dziecka.
 5. Ewentualna propozycja objęcia dziecka opieką terapeutyczną na terenie poradni.
 6. W przypadku braku zgody na odroczenie obowiązku szkolnego w opinii powinna być zawarta sugestia o potrzebie odroczenia.
 7. Decyzja dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego będzie podejmowana przez zespół orzekający.

PROCEDURA ORZEKANIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA, KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Wniosek rodziców (opiekuna prawnego) dziecka, o wydanie orzeczenia w celu nauczania indywidualnego lub kształcenia specjalnego.
 2. Wymagana dokumentacja:
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, określające czas, w którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
   do szkoły (w przypadku nauczania indywidualnego),
  • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich,
  • opinia ze szkoły – placówki o uczniu.
 3. Orzeczenie wg wymaganych przez MEN wzorów przygotowuje pracownik pedagogiczny poradni wskazany przez przewodniczącego zespołu orzekającego.
 4. Termin posiedzenia zespołu orzekającego ustala przewodniczący zespołu i powiadamia o terminie posiedzenia zespołu rodzica, prawnego opiekuna.
 5. Rodzic, prawny opiekun ma prawo uczestniczenia w zespole orzekającym, o czym jest poinformowany.
 6. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
 7. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia.
 8. Rodzice – prawny opiekun otrzymują orzeczenie w 1 egzemplarzu potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.
 9. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, zespół orzekający wydaje orzeczenie odmowne w 1 egzemplarzu.
 10. Sprawy przygotowawcze na zespół orzekający powinny być przedstawione do wglądu dla dyrektora poradni przed posiedzeniem zespołu.
 11. Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dokumenty diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne spoza poradni, wskazany jest indywidualny kontakt rodzica i dziecka z psychologiem lub pedagogiem poradni.

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA DO RÓŻNYCH FORM TERAPII NA TERENIE PORADNI

 1. Kwalifikacja dziecka na zajęcia terapeutyczne w poradni może nastąpić na podstawie specjalistycznych badań diagnostycznych.
 2. Propozycja kwalifikacji do różnych form terapii na terenie poradni może być dokonana na podstawie badań sondażowych.
 3. Placówki oświatowe są zobowiązane do poinformowania o terminie przeprowadzenia badań sondażowych.
 4. Na podstawie badań sondażowych przekazuje się wstępne informacje rodzicom o istniejącym problemie.
 5. Badania diagnostyczne - niezbędne przed skierowaniem na terapię:
  • badania psychologiczne i pedagogiczne,
  • w uzasadnionych przypadkach badania logopedyczne, specjalistyczne lekarskie.
 6. Omówienie wyników badań z rodzicem lub prawnym opiekunem.
 7. Opracowanie programu terapii.
 8. Zawarcie kontraktu z rodzicem, prawnym opiekunem dziecka dotyczących współpracy w realizacji programu terapeutycznego:
  • konieczność regularnych wizyt,
  • powiadomienie o nieobecności dziecka,
  • obowiązek kontynuowania ćwiczeń w domu,
  • nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 kolejnych zajęciach powoduje utratę możliwości korzystania z terapii.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedgogicznej  w Lublinie sprawach dotyczących skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 11.00
 2. Klienci poradni składają skargi i wnioski w sekretariatach poradni psychologiczno-pedagogicznych w Bełżycach, Bychawie i Poradni Nr 7 w Lublinie.
 3. Pisma bez podpisu nie będą przyjmowane.
 4. Wpływające pisma są rejestrowane i przekazywane dyrektorowi do rozpatrzenia.
 5. Dyrektor w przeciągu 2 tygodni ma obowiązek ustosunkować się do sprawy.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl