Sieci współpracy i samokształcenia stanowią doskonałą okazję do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, uzupełniając dotychczas stosowane formy doskonalenia tj. szkolenia, warsztaty, spotkania zespołów przedmiotowych. Sieci upowszechniają wiedzę przydatną nauczycielom, nowości w zakresie pomocy dydaktycznych oraz aktualnych metod i technik pracy, wykorzystując proces wzajemnego uczenia się. Sieci angażują wszystkich uczestników w proces uczenia się, który odbywa się zespołowo - z innymi i od innych, uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się.

    Udział szkół i nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia jest formą dobrowolną, która umożliwia szeroką kooperację między członkami sieci. Uczestnictwo w sieci daje możliwość kontaktu z innymi nauczycielami i placówkami, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami, gwarantuje popularyzację przykładów dobrych praktyk oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami sieci i specjalistami.

    Zapraszamy do udziału pracach sieciach współpracy i samokształcenia, które działają przy Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, są to sieci: sieć współpracy i samokształcenia pedagogów, sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych, sieć współpracy i samokształcenia logopedów, sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyków, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego.
Ciągle rozwijamy ofertę sieci i serdecznie zapraszamy nauczycieli do aktywnego udziału w pracach poszczególnych sieci.

Spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą wg potrzeb, minimum raz na kwartał, wg ustalonego na podstawie diagnozy potrzeb harmonogramu pracy sieci.

Pierwsza spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli to spotkanie dotyczące diagnozy i organizacji pracy..
Zadaniem doradcy metodycznego – koordynatora danej sieci jest zintegrowanie uczestników. Rozpoznanie ich potrzeb oraz zasobów a także ustalenie celów, harmonogramu pracy i wspólnie podejmowanych działań.

Kolejne spotkania sieci współpracy i samokształcenia to spotkania stricte merytoryczne.
Nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, narzędziami, „dobrymi praktykami”. Mogą mieć tutaj także miejsce spotkania z ekspertami, przedstawicielami wydawnictw. Tworzone są nowe rozwiązania bądź praktykowana jest praca nad wspólnym ważnym zagadnieniem.

Ostatnie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli to spotkanie podsumowujące.
Nauczyciele omawiają dotychczasową pracę w sieci. Ma tutaj także miejsce zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań oraz ewaluacja, wnioski i rekomendacje do pracy na przyszły rok pracy sieci współpracy i samokształcenia.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl