Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół/placówek
Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego realizuje szereg zadań, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ze zmian tych przepisów. Aktualnym zadaniem dyrektora szkoły jest wdrożenie nowych przepisów prawa dotyczących organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W związku z tym dyrektor szkoły organizuje i nadzoruje realizację działań dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważne jest, aby
w szkole/placówce ustalono sposób dokumentowania działań w tym zakresie oraz przygotowano właściwy zakres i narzędzia ewaluacji wewnętrznej oraz kontroli i monitorowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Zapraszam Państwa na spotkanie, podczas którego przypomnimy zmiany przepisów prawa, dotyczące udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, nowe zadania szkoły w tym zakresie oraz zaprojektujemy sposób dokumentowania tych działań oraz formy i zakres nadzoru pedagogicznego dyrektora.
Szkolenie pozwoli na:
-rozwijanie kompetencji organizacyjnych dyrektora szkoły, w tym kreowania współpracy rady pedagogicznej,
-dokonywanie adekwatnej oceny efektywności podejmowanych działań w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej
-opracowanie projektów dokumentów np. Sposób dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, Plan nadzoru pedagogicznego w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zakres i formy.
Plan spotkania:
Sesja1:Nowe zadania szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Forma: prezentacja multimedialna, dyskusja, wymiana doświadczeń
Sesja 2:Tworzenie projektu dokumentu: Sposób dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego, Plan nadzoru pedagogicznego w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Forma zajęć: warsztatowa
Podsumowanie spotkania- dyskusja, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
Formy pracy: indywidualna, grupowa,
Metody: wykład, prezentacja multimedialna, praca zespołowa, karty pracy, wzory dokumentów szkolnych, dyskusja.
Szkolenie przeprowadzi Jolanta Kasprzak, konsultant PCEiPPP w Lublinie, koordynator sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół/placówek, wieloletni wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, ewaluator, edukator, ekspert awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator egzaminu maturalnego w zakresie języka polskiego.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl