Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”, potwierdza, że Powiat Lubelski podejmuje nowoczesne, efektywne, innowacyjne i wartościowe społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą. W sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, wspiera innowacje edukacyjne oraz propaguje „dobre praktyki” w dziedzinie nauki, szkolnictwa i kultury. Wyróżnienie „Prymus” dla Powiatu Lubelskiego potwierdza, że Powiat Lubelski w procedurze certyfikacyjnej uzyskał najwyższą liczbę punktów rankingowych. Wyróżnienie stanowi dowód, iż nagrodzona w nim jednostka terytorialna należy do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.
W związku z postępowaniem ewaluacyjnym przeprowadzonym w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji” Powiat Lubelski spełnił wszystkie kryteria oceny recenzentów zasiadających w komisji certyfikacyjnej. W sposób szczególny Powiat Lubelski dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, uznaje, że rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego i przekonanie to stara się wcielić w życie. Wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, w sposób szczególny wspiera rozwój kultury lokalnej, a w szczególności wspiera twórczość kulturalną dzieci i młodzieży. Powiat Lubelski wspiera innowacje edukacyjne, realizuje samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne, naukowe i kulturalne adresowane do młodzieży, nauczycieli i rodziców. Posiada szczególne osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży. W opinii recenzentów programu „Samorządowy Lider Edukacji” podjęte przez Powiat inicjatywy rozwijające edukację zasługują na najwyższe uznanie.
Polityka oświatowa, rozumiana jako ogół problematyki związanej z systemowym organizatorem procesu kształcenia, jest niezwykle ważną, rudymentarnie traktowaną częścią zarządzania strategicznego ewaluowanej JST. Powiat Lubelski realizuje spójny i nowoczesny model lokalnej polityki oświatowej, uznając rozwój edukacji za jeden ze swoich priorytetów i potwierdzając to zależnie w toku realizacji, tak strategicznych, jak i bieżących działań lokalnych w sferze szeroko rozumianej polityki społecznej. Strategia edukacyjna Powiatu Lubelskiego realizowana jest w taki sposób, by koncentrować uwagę na procesach i długookresowych efektach podjętych działań. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm w podejściu do zarządzania strategicznego powiatem, w tym zarządzania procesami w obszarze polityki społecznej i edukacyjnej. Zarządzanie oświatą w ocenie recenzentów spełnia wszystkie kryteria nowoczesnego zarządzania publicznego, takie jak otwartość, kompleksowość, orientacja na przyszłość, kreatywność, ukierunkowanie na wyniki czy współdziałanie. Pozytywnie oceniają zaprojektowany i wdrożony model polityki edukacyjnej, w którym kwestie rozwoju szkolnictwa zawodowego, łączenia edukacji z potrzebami rynku pracy czy orientowanie kształcenia na eliminowanie zagrożeń związanych z wykluczeniem społecznym, wysunięte zostały na pierwszy plan, tak na poziomie terytorialnych założeń, jak i praktyki zarzadzania publicznego JST.
Priorytetem dla Powiatu Lubelskiego jest pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i krajowych na rozwój edukacji, w tym nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. W zakresie kształtowania oferty edukacyjnej Powiat współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi organizacjami czy środowiskami.
Kolejny priorytet to poszerzenie oferty edukacyjnej z zakresu szkolnictwa zawodowego i doskonalenie kierunków kształcenia do zmieniającego się rynku pracy. Na bieżąco wypracowuje i koordynuje dobre praktyki w zakresie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy. Koordynuje współpracę z powiatowym Urzędem Pracy w zakresie współpracy działań ukierunkowanych na kształcenie młodzieży, organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół powiatowych, organizacji szkoleń z nabywaniem nowych kwalifikacji dla kadry oświatowej czy organizacji imprez promujących wykształcenie zawodowe. Ponadto współpracuje z przedsiębiorcami oraz szkołami wyższymi w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze szkół, ale których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski.
Poza wskazanymi powyżej obszarami polityki oświatowej recenzenci stwierdzają, że Powiat Lubelski podejmuje skuteczne działania także w zakresie promowania inicjatyw w dziedzinie edukacji lokalno-regionalnej oraz edukacji historycznej i patriotycznej uczniów, zrozumienia i tolerancji dla obyczajów i tradycji, wspierania szkół w realizacji działań na rzecz zapobiegania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez zabezpieczenie czasu wolnego, stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i pasji oraz systematycznie podnosi poziom bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
Powiat Lubelski wyróżnia się nowymi, wartościowymi pomysłami i oryginalnymi inicjatywami w obszarze działań oświatowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl