Co to znaczy być dobrym doradcą zawodowym? Kiedy przestajemy być „dawcą prostych rad” a stajemy się katalizatorem zmian, inspiracją i wsparciem? W jaki sposób poszerzać swój warsztat pracy i posiadane kompetencje zawodowe w celu profesjonalnego wspierania ucznia w jego wyborach edukacyjno-zawodowych? Jak budować swój potencjał zawodowy? Jak, będąc doradcą czy nauczycielem w szkole, być „budowniczym mostów”, czyli osobą, która łączy świat edukacji ze światem pracy, która pomaga przejść od roli dziecka do roli ucznia, od roli ucznia do roli pracownika, współpracownika lub pracodawcy? Wreszcie, jak łatwiej docierać do informacji o tym, co interesującego z obszaru doradztwa zawodowego dzieje się w różnych miejscach w Polsce?

Odpowiedzią na te pytania była konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie pt. „Doradztwo zawodowe - między edukacją a rynkiem pracy” dedykowana dyrektorom szkół, doradcom zawodowym, psychologom i pedagogom szkolnym oraz nauczycielom i wszystkim osobom zainteresowanym tematyką doradztwa zawodowego. Głównym celem konferencji było popularyzowanie profesjonalnego i efektywnego doradztwa zawodowego. Podczas konferencji jej uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień dotyczących, między innymi doświadczeń różnych instytucji odpowiedzialnych za podejmowanie skutecznych działań systemowych w tworzeniu sprawnie funkcjonującego doradztwa zawodowego.

Konferencję otworzyła i powitała wszystkich obecnych Pani Wioletta Błaziak dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku ciekawych wystąpień.

 

Doradztwo zawod...
Doradztwo zawod...
Doradztwo zawod...
Doradztwo zawod...
Doradztwo zawod...
Doradztwo zawod...

Jako pierwsza - Pani Beata Grzelak, reprezentująca Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zaprezentowała doświadczenia Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego. System ten stanowi odpowiedź na potrzebę wspólnych przedsięwzięć i działań. Zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami, które świadczą usługi poradnictwa zawodowego w Warszawie. Jest istotnym elementem Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020. System ten wspomaga uczniów, nauczycieli i rodziców począwszy od szkoły podstawowej aż do liceum, technikum i szkoły branżowej. Następnie Pani Beata Grzelak, jako Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawiła ciekawe inicjatywy i działania tej największej organizacji społecznej skupiającej w swoich szeregach aktywne osoby profesjonalnie zajmujące się poradnictwem zawodowym. Prelegentka w ciekawy sposób opowiedziała m.in. o Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, czyli corocznym działaniu mającym na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery oraz o Olimpiadzie
z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, której głównym celem jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową. Warto podkreślić, że olimpiada ta jest realizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pani Małgorzata Sienna - kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawiła bardzo praktyczne rozwiązania podczas wystąpienia „Doradztwo zawodowe w praktyce – możesz osiągnąć wszystko!” w ramach Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego. Ośrodek powstał z myślą o uczniach, którzy mają trudności w podjęciu decyzji edukacyjno – zawodowej, ale także o rodzicach, którym trudno doradzać swoim dzieciom, jaką szkołę lub jaki zawód powinny wybrać. W Ośrodku podejmowane są również działania ukierunkowane na kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów oraz wykonywanie i prezentowanie projektów w ramach Akademii Liderów Kariery. Ponadto Ośrodek wspiera szkoły w koordynowaniu działalności informacyjno-doradczej. Prowadzi kursy i warsztaty dla nauczycieli. Pani Małgorzata Sienna podkreślała, że orientacja i doradztwo zawodowe musi być znane wszystkim nauczycielom w szkole. W procesie kształcenia konieczne jest przekazywanie informacji i kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciel każdego przedmiotu ma za zadanie włączyć się do realizacji orientacji i doradztwa zawodowego w szkole. Podkreślała, jak ważną rolę odgrywa rodzic w wyborze zawodu przez dziecko.  Zwróciła uwagę na to, iż edukacja przedzawodowa powinna rozpoczynać się już w przedszkolu. Zaprezentowała różne formy badania predyspozycji zawodowych młodych ludzi, poznawania świata zawodów chociażby poprzez wycieczki zawodowe.

Pan Grzegorz Górniak z Agencji Pracy Tymczasowej EZON Sp. z o.o. przedstawił sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaprezentował bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. Były to m.in. słabe powiązanie szkolnictwa z popytem
na konkretne zawody, niewielka wiedza pracodawców, jeśli chodzi o instrumenty wsparcia związane z aktywizacją zawodową oraz obawy pracodawców wynikające z niewielkiego doświadczenia z niepełnosprawnością, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Pan Grzegorz Górniak podkreślił, że przy odpowiednim przeszkoleniu i ze wsparciem, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą pracować na typowych stanowiskach i dobrze wykonywać powierzane im zadania. Ponadto osoby te osiągają dobrą wydajność, jeżeli są zatrudniane na stanowisku dostosowanym do swoich indywidualnych możliwości i ograniczeń.

Na konferencji nie zabrakło również tematu kształcenia zawodowego. Zmiany w kształceniu zawodowym wynikające z reformy edukacji przedstawiła Pani Dorota Obroślak – nauczyciel przedmiotów zawodowych i egzaminator w Zespole Szkół w Niemcach. Prezentacja obejmowała zmiany ustroju szkolnictwa zawodowego – obowiązujących zapisów ustaw i rozporządzeń MEN. Pani Dorota Obroślak opowiedziała o zmianach w klasyfikacji zawodów w odniesieniu do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. Podkreśliła, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach jest stosowane od 1 września 2017 r. w klasach I branżowej szkoły I stopnia oraz w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum. Natomiast od 1 września 2019 r. będzie stosowane w pięcioletnim technikum, a od 1 września 2020 r. w branżowej szkole II stopnia. Prelegentka zaprezentowała również analizę podstawy programowej w wybranych zawodach. Podkreśliła też, że efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowią podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

Rynek pracy dla młodych – szanse i zagrożenia to temat wystąpienia Pani Grażyny Gwiazdy - dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. Niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy oraz brak doświadczenia to najczęstsze problemy absolwentów szkół i uczelni, którzy szukają zatrudnienia. Znalezienie pracy przez absolwentów szkół zależy nie tylko od jakości kształcenia, lecz także od lokalnego rynku pracy. Niższa jest liczba bezrobotnych, krótsze okresy pozostawania bez pracy, mniejsze bezrobocie absolwentów i niemal o połowę niższa stopa bezrobocia – tak zmienia się rynek pracy w porównaniu do poprzednich lat. Pani Dyrektor podkreśliła, że poprawia się sytuacja młodych ludzi
na rynku pracy, ale wciąż w tej kwestii jest wiele do zrobienia.

Konferencja „Doradztwo zawodowe - między edukacją a rynkiem pracy” spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców, czego dowodem są informacje zwrotne przekazywane przez uczestników podczas trwania konferencji, a także podczas późniejszych kontaktów ze szkołami. Uczestnicy podkreślają w nich wyniesione z niej inspiracje do tworzenia własnych kreatywnych rozwiązań.

Warto też podkreślić, że konferencja wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom oraz uczestnikom konferencji za aktywny udział.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 50 57
781 99 43 91
sekretariat-centrum@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie
ul. M. Karłowicza 4
20-027 Lublin
tel. 81 532 80 78

sekretariat-ppp7@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełżycach
ul. Fabryczna 2b
24-200 Bełżyce
tel. 81 517 27 78
sekretariat-belzyce@pceippp.pl

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bychawie
ul. Gen. Andersa 2
23-100 Bychawa
tel. 81 566 02 32
sekretariat-bychawa@pceippp.pl